Čo ak vám katedra umožní realizovať vaše sny?

Nika Klimová

Abstrakt


Článok sa zaoberá  štatistikami o slovenských učiteľoch a porovnávaním pedagogickej praxe vo svete a na Slovensku s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Ďalej sa venuje vzdelávaniu na Komenského inštitúte a v rámci neho opisuje proces tvorby a realizácie mikroprojektu Budúci učitelia sa učia učiť z vlastného vyučovania. V rámci mikroprojektu realizujeme informatický krúžok na katedre informatiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Krúžok je primárne zameraný na budúcich učiteľov všetkých ročníkov, ktorým sa týmto spôsobom vytvoril priestor na bližšie spoznanie svojej budúcej profesie – učiteľstva informatiky už aj v bakalárskom štúdiu. Hlavným cieľom je, aby sa budúci učitelia mohli rozvíjať v 5 kompetenciách – didaktickej, komunikačnej, diagnostickej, organizačnej a socio-profesijnej. Zároveň sme sa zamerali aj na reflexiu, ktorej sme venovali zvýšenú pozornosť.  Žiaci, ktorí sa krúžku zúčastňujú, sú prevažne žiaci 2. stupňa základných škôl.

Kľúčové slová: informatický krúžok, Komenského inštitút, budúci učitelia, reflexia, dronBack to list of accepted papers