Morfometrická analýza a morfodynamické procesy vo vybranej časti Malej Fatry

Veronika Máliková

Abstrakt


Georeliéf prostredníctvom svojich morfometrických charakteristík výrazne ovplyvňuje priestorovú diferenciáciu celej škály procesov, či už prírodného alebo antropogénneho charakteru. Fyzickogeografické a morfometrické danosti Malej Fatry predurčujú toto pohorie pre vznik a pôsobenie širokého spektra morfodynamických procesov. Prezentovaný príspevok sa zaoberá štatisticko-priestorovou analýzou reliéfu vybranej časti Malej Fatry s cieľom poskytnúť komplexné informácie o jeho vlastnostiach s dôrazom na vybrané morfometrické parametre, ako aj súčasné reliéfotvorné procesy, ktoré toto pohorie formujú. Príspevok podáva informácie o fyzickogeografických pomeroch a obsahuje komplexnú analýzu dynamiky a priestorovej diferenciácie morfodynamických procesov typických pre toto územie, v kontexte vplyvu morfometrických parametrov reliéfu na ich priestorové rozloženie. Príspevok vychádza z teoretických poznatkov, zo štatisticko-priestorovej analýzy a z výsledkov terénneho výskumu. Osobitný zreteľ je venovaný detailnejšej analýze časti Vrátnej doliny. Súčasťou príspevku sú mapové výstupy a fotodokumentácia.

Kľúčové slová: morfometrická analýza, morfodynamické procesy, Malá Fatra , Vrátna dolinaBack to list of accepted papers