Matematická úzkosť a jej vzťah k rodu, úspešnosti, výkonu a voľbe budúceho povolania žiakov základných škôl

Katarína Cibulková

Abstrakt


Matematická úzkosť je nepriaznivým fenoménom súvisiacim s matematikou v bežných situáciách života. Cieľom príspevku bolo upozorniť na vzťah medzi matematickou úzkosťou a rodom, úspešnosťou, výkonom, voľbou budúceho povolania, poukázať  na jej možné príčiny a symptómy.

Výskumný súbor reprezentovalo 164 žiakov siedmeho a deviateho ročníka základných škôl v Rajci. Dáta boli získané administrovaním dotazníka vlastnej konštrukcie, škály AMAS [1], Beckovej posudzovacej škály úzkosti [2], Dotazníka na meranie úzkosti a úzkostlivosti [3] a písomnej práce z matematiky.

Najdôležitejšie výsledky ukázali, že matematickú úzkosť vykazovalo 20,48 % chlapcov a 30,86 % dievčat; 20,27 % z najúspešnejších žiakov v matematike, 33,33 % z najmenej úspešných participantov; 14,29 % z participantov s výberom povolania súvisiacim s matematikou a 34,04 % s nesúvisiacim povolaním; 69,77 % participantov so známkou 2 z písomnej práce. Aktuálnu úzkosť vykazovalo 29,29 % pred a 61,59 % participantov po písomnej práci z matematiky.

Kľúčové slová: matematická úzkosť, matematický výkon, rodové rozdiely, voľba povolaniaBack to list of accepted papers