MONITOROVANIE OBSAHU A FUNKCIONALITY WEBOV

Branislav Kyuscký

Abstrakt


V práci sa venujeme problematike prístupnosti webových sídiel tak ako je definované medzinárodnými štandardmi. Prístupné webové sídla by mali vytvárať všetci tvorcovia webu, no univerzity majú túto povinnosť so zákona. Pre hodnotenie sme použili metodiku definovanú Ministerstvom financií SR. V práci popisujeme spôsob hodnotenia úvodnej stránky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, úvodných stránok jej fakúlt ako aj všetkých katedier a ústavov univerzity. Prezentujeme výsledky hodnotenia, kde ani jedna z 58 testovaných stránok nezískala dostatočnú úroveň prístupnosti.  Výsledky poukázali na veľké medzery v oblasti prístupnosti, ktoré môžu obmedziť, alebo dokonca zneprístupniť prístup k niektorým prvkom a to zvlášť používateľom, ktorí majú určité zdravotné znevýhodnenie, či už zrakové, sluchové, motorické, alebo kognitívne.

Kľúčové slová: Prístupnosť webových stránok, WCAG, Sekcia 508, Metodika Ministerstva financií Slovenskej republiky, Štandardy.Back to list of accepted papers