Pavúky (Araneae) ako bioindikátory stanovištných podmienok mesta

Pavol Purgat

Abstrakt


Ochrana prírody a prírodných zložiek je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. V tejto súvislosti je možnosť využitia pavúkov (Araneae) ako modelových organizmov pri skúmaní a hodnotení stavu krajiny.

Naše výskumy pojednávajú o štyroch druhoch pavúkov, z ktorých každý osídľuje rozdielny typ stanovišťa v mestách. V prípade Lycosa singoriensis sa jedná o antropogénne stanovištia – kosené trávne porasty. Naproti tomu Cheiracanthium punctorium osídľuje lokality s nízkym stupňom antropickej disturbancie, porastené vhodným typom vegetácie, hlavne vysokých druhov tráv. U druhu Allagelena gracilens sme zistili prenikanie do urbanizovaného prostredia, kde žije v mestských výsadbách. Pavúk Brigittea civica zase osídľuje steny budov a jeho rozšírenie úzko súvisí s veľkosťou miest.

Kľúčové slová: pavúky, antropogénna činnosť, urbánne prostredieBack to list of accepted papers