Jednosmerná vodivosť zmesí illitu a zeolitu

Marek Mánik

Abstrakt


Napriek tomu, že keramické materiály sú všeobecne považované za dobré izolátory, majú nenulovú konduktivitu. Tento parameter je možné merať nepriamo, pomocou merania elektrického prúdu prechádzajúceho vzorkou pri konštantnom napätí. Následne je možné určiť aktivačné energie skúmaného materiálu pre určité teplotné intervaly.

Pomocou merania konduktivity počas výpalu keramických vzoriek je tiež možné sledovať procesy prebiehajúce v danej vzorke. V tejto práci sú pozorované zmesi illitu a zeolitu v teplotnom intervale od 120 °C do 600 °C. Pomocou diferenčnej termickej analýzy sú určené procesy a teploty pri ktorých prebiehajú. Následne je meraný elektrický prúd pri konštantnom napätí, z toho vypočítaná konduktivita a aktivačné energie. Tieto údaje sú ďalej použité na určenie dominantných nosičov náboja.Back to list of accepted papers