Poznámky k pohlavnému rozmnožovaniu lykovca muránskeho (Daphne arbuscula Čelak., Thymeleaceae)

Zuzana Gajdošová

Abstrakt


Lykovec muránsky – endemit pohoria Muránska planina – je jedným z najvzácnejších druhov flóry Slovenska. Pre potreby zabezpečenia priaznivého stavu vývoja jeho populácií je dôležité poznanie jeho reprodukčných schopností a mechanizmov. Cieľom príspevku je porovnať produkciu plodov dvoch ekologicky odlišných populácií lykovca muránskeho a porovnať ich s produkciou plodov blízko príbuzného druhu lykovcom voňavým. Výskum lykovca muránskeho bol realizovaný v roku 2017 na lokalitách Klin a Veľká Stožka (Národný park Muránska planina) a l. voňavého na hranici Prírodnej rezervácie Baba v pohorí Kozie chrbty. Na každej lokalite bolo študovaných 10 jedincov s 15 náhodne vybranými a označenými súkvetiami. Súkvetia boli izolované v poslednej fáze kvitnutia nylonovými vrecúškami. Plody boli po dozretí odobraté, spočítané a výsledky vyhodnotené štatistickými metódami. Úspešnosť produkcie plodov lykovca muránskeho bola 25,3 % na lokalite Klin a 12,2 % na lokalite Veľká Stožka. Úspešnosť tvorby plodov lykovca voňavého bola 10,1 %. Zistené výsledky poukazujú na pomerne nízku tvorbu generatívnych orgánov týchto vzácnych druhov, a teda zníženú schopnosť ich generatívneho rozmnožovania.

Kľúčové slová: Daphne arbuscula, Daphne cneorum, produkcia semien, endemit, Muránska planinaBack to list of accepted papers