Infiltračná rýchlosť vody do pôdy pri rôznom spôsobe jej využívania

Jozef Varga, Radoslava Kanianska

Abstrakt


Abstrakt  

Cieľom práce bolo zhodnotenie infiltračnej rýchlosti vody do pôdy pri štyroch  rôznych spôsoboch využívania pôdy (orná pôda – OP, trvalý trávny porast – TTP, spustnutý trvalý trávny porast – STTP, LP – lesná pôda). Infiltračnú rýchlosť (v mm.h-1) sme sledovali  na pôdnom type Rendzina typická v katastri obce Vikartovce v roku 2014 (29.05). Výsledky potvrdili významný vplyv rôzneho využívania pôdy ako aj vegetačného krytu na jej infiltračnú rýchlosť. Najnižšia priemerná hodnota infiltračnej rýchlosti bola nameraná na OP (0,3 mm.min-1), najvyššie na LP (2,5 mm.min-1). Rýchlosť infiltrácie vody do pôdy a tým aj schopnosť pôdy zadržiavať vodu má vplyv na pôdnu biotu, najmä dážďovky. Sledovali sme ich počet a biomasu v miestach merania infiltračnej rýchlosti.       Najvyššie namerané hodnoty početnosti a hmotnosti dážďovky zemnej (Lumbricus terrestris) sme zaznamenali na TTP ako dôsledok dobrého hospodárenia trávnych porastov s pôdnou vodou ako aj extenzívnych manažérskych postupov pri ich obhospodarovaní.      

Kľúčové slová: infiltračná rýchlosť, využívanie pôdy, rendzina, dážďovka.Back to list of accepted papers