Geografické dimenzie životného prostredia (návrh učebnice Environmentálnej geografie)

Michaela Strišková

Abstrakt


V práci sa zaoberáme priestorovými dimenziami životného prostredia od globálnej, cez regionálnu, až po lokálnu úroveň. Predstavujeme a riešime problémy životného prostredia na daných úrovniach. Environmentálne problémy sveta sa týkajú každého z nás, keďže negatívne ľudské zásahy do životného prostredia sa prejavujú najskôr v menšej miere na lokálnej úrovni, neskôr prerastajú na regionálnu, národnú, až nakoniec na globálnu úroveň. Globalizácia je trendom nie len dnešného sveta, ale siaha ďaleko do minulosti.

      Našim zámerom je aplikovanie environmentálnej geografie v jej priestorových dimenziách  do vyučovania geografie, na druhom stupni základných škôl. Jednotlivé environmentálne problémy sú zahrnuté v Štátnom vzdelávacom programe každej základnej školy na Slovensku. Preto, je našim cieľom predstaviť hravú učebnicu environmentálnej geografie, ktorá bude nie len učebnou pomôckou, ale aj motivujúcim prvkom vo vyučovaní geografie.  Back to list of accepted papers