Joulov pokus v novodobom prevedení – Mechanický ekvivalent tepla

Terézia Jindrová

Abstrakt


Článok sa zameriava na prevedenie meraní pomocou Joulovho experimentu v modernejšej podobe, ako ho poznáme z historického ponímania. Cieľom práce je okrem uskutočnenia a vyhodnotenia meraní aj poskytnúť učiteľom fyziky metodiku, ktorá im má pomôcť pri začlenení experimentálnej metódy do vyučovacieho celku teplo s využitím bádateľskej vyučovacej metódy. V príspevku predkladáme teoretický úvod k problematike, použité metódy,  popis aparatúry experimentu, postup merania a využitie experimentu vo vyučovaní.

Kľúčové slová: Joulov experiment, teplo, energia, práca, bádateľská výučbaBack to list of accepted papers