Aplikácia kritického myslenia pri vyučovaní stavby a funkcie tráviacej sústavy

Nikoleta Lásková

Abstrakt


Cieľom príspevku je vytvoriť portfólio modelových príprav vyučovacích hodín z biológie pre 3.ročník gymnáziá s dôrazom na rozvoj kritického myslenia. Modely budú pozostávať z rozsiahleho spektra vyučovacích metód a foriem rozvíjajúci tvorivosť a kritické myslenie. V prvej časti sa zameriavame na rôznych autorov, ktorí definujú kritické myslenie rôznym spôsobom. Táto časť sa venuje fylogenéze tráviacej sústavy, funkcii tráviacej sústavy človeka a taktiež chorobám tráviacej sústavy. Zaoberá sa procesom trávenia, vstrebávania a vedie žiakov k správnym stravovacím návykom. V druhej časti sú rozpracované modely vyučovacích hodín na tému Tráviaca sústava človeka s tým, že sú  využité rôzne metódy rozvíjajúce kritické myslenie, ako napríklad pokus, diskusia a taktiež úlohy s využitím modernej výpočtovej techniky a internetu. Metódy rozvíjajúce kritické myslenie boli využívané v rôznych fázach vyučovacieho procesu. V súvislosti so splnením cieľa je možnosť prezentácie vyučovacích hodín, ktoré umožnia žiakom aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu, nadobudnúť a prehĺbiť si vedomosti o tráviacej sústave. V modeloch vyučovacích hodín je uprednostnená práca žiakov v malých skupinách. V určitých častiach vyučovacieho procesu je využitá individuálna forma osvojenia si poznatkov a taktiež je podporovaná možnosť sebarealizácie žiakov počas vyučovacieho procesu.

Kľúčové slová: modely vyučovacích hodín, kritické myslenie, tráviaca sústava, vyučovacie metódy, moderná výpočtová technika Back to list of accepted papers