Námety na rozvoj kritického myslenia v tematickom celku Obehová sústava

Andrea Jakubíková

Abstrakt


Náš príspevok je orientovaný  na využívanie širokého spektra vyučovacích metód a foriem slúžiacich na rozvoj tvorivosti a kritického myslenia počas vyučovania v predmete biológia pre žiakov 3. ročníka štvorročných gymnázií. Prvá časť nášho príspevku sa zaoberá charakteristikou kritického myslenia, vyučovacích metód a obehovej sústavy človeka. Nasledujúca časť ponúka päť modelov vyučovacích hodín z tematického celku Obehová sústava človeka s využívaním rôznych digitálnych technológií, demonštrácií a vyučovacích metód na rozvoj kritického myslenia vo všetkých fázach vyučovacieho procesu. Hlavným zámerom nášho príspevku je žiakom počas vyučovacieho procesu, čo najviac priblížiť odbornú terminológiu spojenú s témou Obehová sústava človeka, pomocou piatich modelov vyučovacích hodín, v ktorých sú zobrazené rôzne metódy a formy vyučovania, ktoré zvyšujú aktivitu žiakov, aby bol vyučovací proces, čo najefektívnejší. V našom príspevku sa kladie dôraz aj na využívanie skupinovej formy organizácie vyučovacieho procesu počas vyučovania.

Kľúčové slová: Vyučovacie metódy. Kritické myslenie. Modely vyučovacích hodín. Digitálne technológie.Back to list of accepted papers