Imidž geografie vo vyučovaní geografie miestnej krajiny na základných školách v MAS SOTDUM

Daša Hauptvogelová

Abstrakt


V práci sa zaoberáme dotazníkovým prieskumom o imidži geografie vo vyučovaní geografie miestnej krajiny na základných školách v Miestnej akčnej skupine Spoločenstvo obcí Topoľčiansko – Duchonského mikroregiónu (MAS SOTDUM). Článok je štruktúrovaný do 4 kapitol, v ktorých sa zameriame na teoretické a metodické východiská interpretácie poznatkov, postavenie geografie miestnej krajiny v edukačnom procese,  problematiku imidžu geografie v kontexte inovatívnych vyučovacích metód a vyhodnotenie prieskumu. V prieskume určenom prioritne pre učiteľov geografie a žiakov 9. ročníka na základných školách v MAS SOTDUM  zisťujeme vzťah jednotlivcov ku krajine, časovú dotáciu, rozsah a obsah miestnej krajiny, možnosti využitia lokálnych informačných zdrojov, preferované formy vyučovania, názory žiakov na náročnosť predmetu, možné navrhované riešenia problematiky. Cieľom práce je zdôrazniť zmysel poznania miestnej krajiny na základe imidžu a renomé geografie v mikroregióne MAS SOTDUM. 

Kľúčové slová: imidž geografie, vyučovanie geografie miestnej krajiny, MAS SOTDUM Back to list of accepted papers