Vybrané aspekty maloobchodnej vybavenosti mesta Piešťany

Sandra Wiecková

Abstrakt


Článok sa zaoberá priestorovou a funkčnou štruktúrou maloobchodnej siete na území mesta Piešťany. Na základe terénneho výskumu a pasportizácie sme vytvorili podrobnú databázu, za pomoci ktorej sme podchytili stav maloobchodnej vybavenosti v roku 2017. Uvádzaný článok vytvárajú dve kapitoly, ktoré na seba v užšom zmysle nadväzujú. Prvá kapitola sa venuje mestu Piešťany a jeho podrobnej charakteristike (obyvateľstvu mesta sa venujeme podrobnejšie).  Druhá kapitola je kapitolou kľúčovou a vytvára samotné jadro článku. Na základe porovnania s predchádzajúcimi výsledkami zhodnotíme vývojové etapy maloobchodnej siete mesta Piešťany v rokoch 2011 a 2017,  z ktorých vyplynú rozvojové perspektívy do budúcna. V článku využívame metódu vysvetľujúceho opisu, kartografickú metódu, systémovú metódu, štatistické a matematické metódy a porovnávaciu (komparačnú) metódu. Cieľom článku je poukázať na súčasnú maloobchodnú sieť mesta Piešťany, prostredníctvom jej priestorovej a funkčnej štruktúry, a tiež porovnaniu s predchádzajúcimi pasportizáciami. Hlavným cieľom bolo potvrdenie hypotézy o pretrvávajúcej etape koncentrácie v maloobchodnom systéme mesta Piešťany. Tieto hypotézy vychádzali z teórie vývojových etáp v maloobchode (Tremboš, Trembošová, 2009) [1].  Zároveň sme predikovali perspektívy rozvoja maloobchodu v meste Piešťany.Back to list of accepted papers