Kvantitatívne posúdenie rizikového úkonu zdvíhania ťažkej dlažobnej kocky pomocou softvérovo-indexovej metódy NIOSH a formulárov MAC v stavebníctve

Juraj Jakubjak

Abstrakt


,,Ručná manipulácia s bremenami predstavuje akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov.“ [1]

Kvantitatívne posúdenie miery rizika ručnej manipulácie s bremenami softvérovo-indexovou metódou rovnice NIOSH a využitie formulárov MAC (MANUAL HANDLING ASSESMENT) pomáha odhaliť skryté nebezpečenstvo pri výkone zdvihu ťažkej dlažobnej kocky a tvorí hlavný okruh práce. Pomocou vyhotovenej fotodokumentácie bola posudzovaná reálna situácie diania v slovenskom stavebnom podniku a  nebezpečenstvo pri výkone činnosti zdvíhania bremena.

Záver práce predstavuje vypočítanú hodnotu RWL (odporúčaný hmotnostný limit bremena) softvérom NIOSH, porovnanie výsledkov s NV č.281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, súbor technických  a organizačných opatrení.

Kľúčové slová: zdvih ťažkej dlažobnej kocky, posúdenie rizika NIOSH a MAC, stavebníctvo


Back to list of accepted papers