Experimenty s transformátorom vo vyučovacom procese

Matúš Sitkey

Abstrakt


Článok je venovaný prepojeniu vzdelávacieho procesu žiakov strednej školy s experimentami zameranými na rozkladný školský transformátor a Teslovu cievkou. Ide o sadu demonštračných experimentov ( 9 samostatných experimentov), ktoré možno využiť vo vyučovaní fyziky na strednej škole v tematickom celku týkajúceho sa problematiky elektriny a magnetizmu. Každý experiment obsahuje popis v akej časti ISCED-u možno využiť daný experiment, motivačný názov, pedagogické ciele, nové pojmy, úroveň náročnosti v závislosti od použitých pomôcok, zoznam pomôcok, fyzikálne vysvetlenie experimentu, postup experimentu, doplňujúce otázky pre žiakov a poznámku k experimentu. K uvedenému bol vykonaný výskum s cieľom zistiť  zvýšenie záujmu žiakov o problematiku elektromagnetizmu ako i zlepšeniu pochopenia teórie po zaradení experimentálnych hodín s použitím Teslovej cievky do vyučovacieho procesu. Výskum bol spracovaný dotazníkovou metódou prispôsobenou na vyhodnotenie a spracovanie modifikovanou Thurstoneovou metódou porovnávania párov v programe Wolfram Mathematica.Back to list of accepted papers