Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Mikroskopická stavba kostného tkaniva psíka medvedíkovitého
Martina Bábiková, Bartłomiej Zyśk
Aktivácia oocytov Butyrolaktónom I – potenciálny zdroj pluripotentných kmeňových buniek
Michal Benc
Vplyv biofortifikácie selénom na vybrané ukazovatele odrôd hrachu siateho (Pisum sativum L.)
Marcela Žitná
Ľudský biomonitoring ftalátov s vysokou molekulovou hmotnosťou u detí predškolského veku
Henrieta Hlisníková, Miroslava Šidlovská
Vplyv kadmia na fyziologické procesy kukurice siatej pestovanej v špecifických podmienkach
Marcel Roszival
Stanovenie vybraných zápalových markerov u pacientov s chorobami brušnej dutiny
Monika Csudaiová
Antibakteriálny účinok esenciálneho oleja Tea Tree na Staphylococcus aureus
Silvia Porubčanová
Určenie štádia jadrového dozrievania oocytov ošípanej produkovaných v podmienkach in vitro
Alexandra Bartková
Effect of application of sulfonylurea herbicides on enzymatic activity of microorganisms in two soils
Nikola Hricáková
Potenciálne účinky imela bieleho (Viscum album) na spermie králikov in vitro
Simona Baldovská, Marek Halenár, Eva Tvrdá, Adriana Kolesárová
Pozitívny účinok epikatechínu na mikroštruktúru kompaktnej kosti adultných samíc králikov
Lenka Graňáková, Hana Ďúranová
Genetická štruktúra hybridného roja borovice lesnej a borovice horskej na lokalite „Medzi Borami“ pri Zuberci
Miroslav Klobučník
Zisťovanie účinku tekutých mydiel na hygienu rúk
Zuzana Eliašová

Ekológia a environmentalistika

Veľkostné zmeny rozptýleného osídlenia v meste Krásno nad Kysucou od roku 1952 do roku 2013
Dominika Kaisová
Černozem z pohľadu plnenia ekosystémových služieb
Petra Kubišová, Radoslava Kanianska
Life cycle assessment of pulp production in Slovak paper industry
Milan Bánovský
Diverzita flóry vybraných území Národnej prírodnej rezervácie Bradlo a jeho okolia
Zuzana Košťálová
Funkčné využitie historického parku v Horných Lefantovciach
Martina Turanovičová
Hodnotenie trávnikov v urbánnej krajine a manažment ich údržby
Ján Tomaškin
Výskyt inváznych druhov rodu Fallopia na Slovensku
Zuzana Čistoňová, Monika Sofková, Stanislav David
Hodnotenie ekosystémových služieb v Nitre a vybraných priľahlých obciach nástrojom InVEST
Martin Jančovič

Fyzika

Meranie tvrdosti Shoreho metódou
Marek Mánik, Filip Obert
Porovnanie Youngovho modulu pružnosti zmesí illit-kremeň pri rôznych rýchlostiach ohrevu
Omar Al-Shantir
Štúdium vybraných vlastností prírodného klinoptilolitu vyžitím metód termickej analýzy
Filip Obert

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Jedinečnosti MAS Horný Liptov ako impulz rozvoja cestovného ruchu
Gréta Vrbičanová
Aktuálne problémy regionálneho rozvoja Mikroregiónu Handlovskej doliny
Natália Kočišová
Náš región, Naša značka, Naša kvalita – regionálna značka „Regionálny produkt PONITRIE®“ v rámci miestnej akčnej skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z.
Miloš Tigyi
Špecifiká domového a bytového fondu v obciach Čakajovce, Jelšovce a Výčapy - Opatovce
Patrik Hlavina
Obec Zlatno - rodisko dvoch významných geografov
Dávid Šorman, Nikola Hubinová
Ochrana prírody a krajiny záujmovej oblasti náučného chodníka Považský Inovec
Soňa Adamkovičová
Kultúrno-historické výnimočnosti okolia náučného chodníka Považský Inovec
Marek Švajlen
Chudoba v regiónoch Vyšehradskej skupiny
Richard Kordiak
Auripigment a realgár, ich využitie a výskyty pri Banskej Bystrici (stredné Slovensko)
Patrícia Sedláčková
Diatoms as a tool in paleolimnological research
Vanesa Vlčeková
Polymetalické ložisko Stan Terg, Kosovo
Martin Kováč
Vybrané problémy regionálneho rozvoja mesta Námestovo
Eva Smitková
Dostupnosť zelene vo vybraných sídliskách Banskej Bystrice
Anna Mihálová, Monika Miková, Richard Pouš
Vplyv valority prostredia na rekreačné strediská Chopka
Andrea Simanová
Charakteristika melafýrov malužinskej série
Sarah Filipková
Marketing a manažment záujmového územia Náučného chodníka Považský Inovec
Andrej Stanček
Časopriestorové zmeny vo výstavbe rezidenčných jednotiek obce Čeľadice
Michal Gaľa

Chémia

Vplyv odrody na obsah biologicky aktívnych látok v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.)
Ján Kovarovič
Charakteristika, reaktivita a eliminácia chemickej látky VX
Martin Koreň
Možnosti dekontaminácie sulfidického yperitu
Andrej Kalčok
Výrobky zábavnej pyrotechniky a potenciál ich zneužitia
Ivana Tomaškovičová, Miroslav Pánik, Ingrid Šestáková
Obsah celkového organického uhlíka v pôdnych jednotkách z okolia Zlatých Moraviec (Nitriansky kraj, Slovensko)
Lýdia Porubcová

Informatika

Mobilná zdravotná karta
Filip Papranec
Bezpečnosť mobilných zariadení
Jan Francisti
Použitie aktívnych kontúr na segmentáciu trasologických objektov
Marcel Koč
Klasifikácia obrázkov pneumatík do tried pomocou metód využívajúcich fuzzy prístup
Branislav Pažický
Komparácia databázových platforiem pri web log miningu
Dominik Halvoník
Ovládanie bez ovládača - fenomén súčasnosti
Marek Kriššák
Dátová analýza geodát pomocou platformy Apache Hive
Michal Buzák
Analýza činiteľov ovplyvňujúcich spotrebu elektrickej energie klastra pre vysokovýkonné výpočty
Martin Trnik
Analýza a spracovanie obrazu v mobilných aplikáciach tvorených JavaScriptom
Tomáš Stankovič

Matematika

Konvexné zobrazenia s hodnotami vo zväzoch
Michaela Bruteničová
Korešpondenčná analýza v praxi
Dominika Ballová

Odborová didaktika II

Tvorba nástroja na zostrojenie priemetu útvaru v GeoGebre
Mária Orolínová
NÁVRH VYHOTOVENIA NÁZORNEJ UČEBNEJ POMÔCKY PRE VYUČOVACÍ PREDMET TECHNIKA ŠVK-2017
Ján Valúch
Súčasné trendy vo vyučovaní základov programovania
Tomáš Tóth
Multimédia vo výučbe predmetu technika v základnej škole
Filip Koctúr, Michal Sekan, David Cintula, Ondrej Badlík
Generovanie krátkych testov z chémie pre gymnáziá
Jozef Sklenka
Svet hore nohami v neformálnom a formálnom vzdelávaní
Tomáš Pivarči
Zaži kód na vlastnej koži - Úvod do programovania prostredníctvom hry
Dana Horváthová, Nika Klimová, Soňa Ivančáková
Rozvoj matematickej gramotnosti v kontexte metodológie CLIL
Lenka Šubová
Teaching Axial and Point Symmetry via Software GeoGebra
Renáta Škorecová
Vyučovacia hodina so softvérom GeoGebra
Michaela Florková
Písomný prejav žiakov v riešeniach otvorených matematických problémov
Kristína Bulková, Soňa Čeretková
Forenzná chémia s meracím systémom Vernier
Peter Jendryščík
Vplyv adaptívnych možností vybraného LMS v procese vzdelávania na katedre informatiky
Marián Mudrák

Odborová didaktika I

Možnosti využitia interaktívnej tabule pri vyučovaní témy Obehová sústava na gymnáziách
Mariana Štefanková
Organizačné formy vyučovania geografie miestnej krajiny v Mikroregióne Rajecká dolina
Katarína Úradníková
Tablet ako prostriedok vyučovania biológie
Anna Jurová
Realizácia experimentov z biológie a ich vplyv na vedomosti žiakov
Martina Bažaličková
Využitie IKT v odborných ekonomických predmetoch
Mária Schoberová
Inšpiratívne typy vyučovania geografie miestnej krajiny v Rakúsku
Kristína Lásková
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom školských experimentov a problémových úloh z biológie
Viktor Kasanovský
Súčasný školský systém na Slovensku a v USA na príklade vyučovania geografie
Simona Dysková
Hodnotenie metód práce učiteľov na stredných ekonomických školách pri výučbe ekonomických predmetov
Božena Nováková
Lokálne informačné zdroje k vyučovaniu geografie miestnej krajiny v MAS SOTDUM
Daša Hauptvogelová
Rozhodovací proces študentov základných škôl pri výbere strednej školy
Daniela Vörösová
Stravovacie návyky detí 2. stupňa základných škôl v Nitre
Patrícia Martišková
VYUŽITIE DIDAKTICKÝCH HIER POMOCOU INTERAKTÍVNEJ TABULE V SOFTVÉRI ACTIVEINSPIRE
Tomáš Madarász