VYUŽITIE DIDAKTICKÝCH HIER POMOCOU INTERAKTÍVNEJ TABULE V SOFTVÉRI ACTIVEINSPIRE

Tomáš Madarász

Abstrakt


V súčasnosti je trendom, aby v čo najväčšej miere dochádzalo k aktivizácii a motivácii žiakov v priebehu vyučovacieho procesu. Za aktivizujúcu metódu výučby je možné považovať aj didaktické hry, ktorým sa venuje aj predkladaný článok. Jeho cieľom je predstaviť možnosť využitia didaktickej hry pri fixácii učiva na interaktívnej tabuli v softvéri ActivInspire pri výučbe predmetu Podniková ekonomika na vybranej strednej škole ekonomického zamerania. Súčasťou článku je aj predstaviť spätnú väzbu zo strany žiakov na takúto vyučovaciu hodinu.  

 

Kľúčové slová: interaktívna tabuľa, ActivInspire, didaktická hraBack to list of accepted papers