Multimédia vo výučbe predmetu technika v základnej škole

Filip Koctúr, Michal Sekan, David Cintula, Ondrej Badlík

Abstrakt


Abstrakt

Najvýznamnejšími nástrojmi vzdelávania už dnes nie je tabuľa a krieda, moderná škola sa už nezaobíde bez moderných technológií, ktoré reprezentujú internet a multimédiá. Preto nám, ako budúcim učiteľom treba sledovať vývojové trendy v tejto oblasti a snažiť sa aplikovať moderné poznatky do vlastnej výučby.

Cieľom našej práce bolo vytvorenie multimediálneho výučbového materiálu pre predmet technika. Príspevok je rozdelený do 5 častí prvá časť je zameraná na teoretický rozbor problematiky multimédií. Obsahuje stručnú charakteristiku multimédií, ako a načo slúžia a ktoré elementy tvoria multimédiá. Ďalej sme priblížili ako sa dajú multimédiá použiť vo vyučovacom procese predmetu technika v základnej škole.

                Ostatné časti práce obsahujú konkrétne nami vytvorené prezentácie na vybrané témy: elektrická energia, elektrické obvody; elektrické spotrebiče v domácnosti; technická elektronika; a bytové inštalácie. Každá téma prislúcha určitému ročníku žiakom základnej školy.

Kľúčové slová : multimédiá, učebná pomôcka, PowerPoint, technika

Abstract

The most important tools of education today is not a board and chalk, modern school no longer do without modern technology, they represent the Internet and multimedia. Therefore, we, as future teachers need to monitor developments in this area and seek to apply advanced knowledge in their own teaching.

The aim of our study was to create the multimedia training materials for the subject technology. Our work is divided into five parts the first part focuses on the theoretical analysis of the problems of multimedia. It contains a brief description of media, and what is their purpose and what elements make up multimedia. Furthermore, we are closer to how they can use multimedia in teaching the subject technology in elementary school.
Other parts of the work created by us contain specific presentations on selected topics: electricity, electrical circuits; electrical household appliances; Technical electronics; and residential installations. Each theme comes with a certain grade of primary school pupils.

Key Words: multimedia, teaching aid, PowerPoint, technology


Back to list of accepted papers