Možnosti využitia interaktívnej tabule pri vyučovaní témy Obehová sústava na gymnáziách

Mariana Štefanková

Abstrakt


Príspevok poukazuje na možnosti využitia interaktívnej tabule vo vyučovaní biológie na gymnáziách, konkrétne pri vyučovaní témy Obehová sústava. Práca je zároveň doplnená o vlastné modely príprav na hodiny, ktoré budú odučené a overené v praxi. Hlavným cieľom nášho príspevku bolo vytvorenie didaktického materiálu použiteľného pre interaktívnu tabuľu. Nami vytvorený materiál je vhodný najmä pre tretí a štvrtý ročník gymnázií, nakoľko je v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A. Pomocou prezentovania učiva takouto modernou formou chceme docieliť aktívne zapájanie sa žiakov do vyučovacieho procesu,  vzbudiť v nich záujem o vyučovací predmet biológia a taktiež ich motivovať k jeho ďalšiemu štúdiu.

Kľúčové slová: biológia človeka, obehová sústava, interaktívna tabuľa, didaktická technika, štátny vzdelávací program. Back to list of accepted papers