Potenciálne účinky imela bieleho (Viscum album) na spermie králikov in vitro

Simona Baldovská, Marek Halenár, Eva Tvrdá, Adriana Kolesárová

Abstrakt


Rastlinné extrakty majú svoje nezastupiteľné využitie v tradičnej medicíne. Na druhej strane samčia fertilizačná schopnosť môže byť negatívne ovplyvnená podávaním prípravkov rastlinného pôvodu. Cieľom experimentu bolo posúdenie in vitro účinkov extraktu imela bieleho (Viscum album) v rôznych koncentráciách (0; 1; 5; 10; 50; 100; 250; 500 µg.ml-1) na funkčné parametre spermií králikov (pohyblivosť, životaschopnosť, produkcia reaktívnych foriem kyslíka – ROS) vo vybraných časových intervaloch (0h a 8h). Progresívna motilita spermií bola hodnotená CASA metódou, viabilita buniek bola stanovená MTT testom a na kvantifikáciu ROS bola použitá chemiluminometrická metóda. Zníženie motility spermií naznačuje negatívny vplyv imela (*p≤0,05; 500 µg.ml-1). Výsledky MTT testu ukázali pokles viability spermií (*p≤0,05) pri vysokých koncentráciách (500 µg.ml-1; čas 8h) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Nízka koncentrácia imela vykazovala antioxidačné vlastnosti bez štatistickej preukaznosti (p≥0,05), avšak vyššie koncentrácie imela viedli k významnému zvýšeniu produkcie ROS (*p≤0,05). Výsledky experimentu naznačujú dávkovo-závislý toxický a pro-oxidačný účinok extraktu imela na spermie králikov v podmienkach in vitro.

Kľúčové slová: spermie, imelo, králik, motilita, viabilitaBack to list of accepted papers