Určenie štádia jadrového dozrievania oocytov ošípanej produkovaných v podmienkach in vitro

Alexandra Bartková

Abstrakt


Dozrievanie oocytov je dôležitou súčasťou  biotechnológií embrya. Vyžaduje si koordináciu integrovaných, ale nezávislých jadrových a cytoplazmatických  udalostí, medzi ktoré zaraďujeme rozpad zárodočného vačku, začatie a dokončenie prvého meiotického delenia, premiestnenie cytoplazmatických organel, vznik oocytárnej polarity a zvýšenie počtu mitochondrií a chromozómov.

Jadrové dozrievanie zahŕňa dokončenie prvého meiotického delenia a priebeh meiózy do metafázy II. Počas rastu a dozrievania oocytov prebiehajú na úrovni zárodočných vačkov dynamické zmeny konfigurácie chromatínu.

Zmeny v zárodočných vačkoch boli skúmané pomocou Hoechst farbenia, ktoré umožňuje presnejšiu vizualizáciu jadierka a chromatínu. Chromatín oocytov ošípanej bol klasifikovaný do piatich štádií podľa stupňa kondenzácie chromatínu a zmiznutia jadierka a jadrovej membrány. Detekcia jednotlivých štádií jadrového dozrievania je dôležitá pre in vitro maturáciu a in vitro  fertilizáciu. Počas Počas kultivácie oocytov došlo k poklesu štádií GV0, GV a nárastu GV2, GV3, GV4 a GVBD. Počas in vitro dozrievania počet oocytov GV0, GV1 klesal, zatial čo počet  oocytov GV2, GV3, GV4 a GVBD narastal.Back to list of accepted papers