Špecifiká domového a bytového fondu v obciach Čakajovce, Jelšovce a Výčapy - Opatovce

Patrik Hlavina

Abstrakt


V súčasnom období sme na vidieku svedkami suburbanizačných procesov, ktoré sú prejavom sťahovania obyvateľov mestských aglomerácií na vidiek. K takýmto obciam patria aj Čakajovce, Jelšovce a Výčapy – Opatovce. Cieľom článku je zhodnotiť špecifiká domového a bytového fondu v obciach Čakajovce, Jelšovce a Výčapy – Opatovce.

Prvá časť článku je zameraná na vysvetlenie teoretických východísk. V druhej kapitole sa venujeme vývoju rezidenčných jednotiek v obciach a jednotlivým typom rezidenčných jednotiek, ktoré v minulosti stáli v obci a následne charakterizujeme tie, ktoré tvoria súčasnú zástavbu.

 Na dosiahnutie stanoveného cieľa  sme využili nasledovné metódy: metóda vysvetľujúceho opisu, ktorú sme využili pri opise jednotlivých typov rezidenčných jednotiek. Štatistickou metódou sme spracovali údaje získané zo Štatistického úradu SR o počte obyvateľov a hustote osídlenia v jednotlivých obciach. Kartografickú metódu sme využili pri tvorbe máp, ktoré sme tvorili pomocou geografického informačného systému ArcMap 10.1. Terénnym výskumom sme zisťovali stav zástavby v obciach a mapovaním sme konfrontovali informácie z mapového podkladu a situáciu v teréne. Získané informácie sme spracovali do uceleného textu pomocou systémovej metódy.Back to list of accepted papers