Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Vyučovanie biológie na Slovensku a v Anglicku
Klára Iľašová
Možnosti aplikácie medzipredmetových vzťahov pri realizácii školského experimentu z biológie
Martina Bažaličková
Vyhodnotenie antioxidačného potenciálu taurínu v kryokonzervovaných inseminačných dávkach býkov
Filip Tirpák
Kuracie blastodermálne a primordiálne zárodočné bunky ako potenciálny genetický zdroj pre účely kryokonzervácie
Andrea Svoradová
Nové metódy vyhodnocovania kvality embryí v humánnom cykle IVF
Katarína Jedličková
Účinky deficiencie podoplanínu na mikroštruktúru kostného tkaniva prestarnutých myší: prvotné výsledky
Patrik Šranko
Vplyv marhuľových jadierok na vybrané hormóny krvnej plazmy samcov a samíc králikov in vivo
Katarína Michalcová
Vplyv subakútnej expozície akrylamidom na mikroštruktúru stehnových kostí laboratórnych myší
Anna Šarocká
Príprava rastlinného transformačného vektora obsahujúceho dehydrínový gén At3g50970
Mária Zimová
Efekt xylénu, chii a ich kombinácie na uvoľňovanie progesterónu ovariálnymi bunkami hovädzieho dobytka a ošípaných
Adam Tarko
Štúdium onkologického biomarkera karbonickej anhydrázy IX a význam jeho expresie v kolorektálnych nádoroch
Katarína Kulichová

Ekológia a environmentalistika

Druhová bohatosť a pôvod flóry cievnatých rastlín Košských mokradí (Hornonitrianska kotlina)
Martina Zigová
Využitie prírodného potenciálu obce Turčianska Štiavnička pri tvorbe návrhu koncepcie environmentálnej výchovy
Jana Nozdrovická
Ektoparazity (Blchy, kliešte, roztoče) drobných zemných cicavcov Juhozápadného Slovenska
Klaudia Holečková
Efektivita zvolenej metodiky extenzívneho monitoringu rysa ostrovida v NP Muránska planina
Jerguš Tesák, Tomáš Iľko
Synúzie kliešťov (Acari: Ixodidae) v urbánnom prostredí mesta Holíč
Jozef Kollár
Zmeny využívania krajiny obce Žitavany v rokoch 1955 až 2015
Denisa Ležáková
Porovnanie 2-D a 3-D rozlohy na príklade manažmentu inváznych druhov rastlín
Michal Ševčík, Petra Gašparovičová
Inventarizácia a monitoring nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Zbehy v rokoch 2014 – 2016
Jana Múková
Využitie diaľkového prieskumu zeme na hodnotenie teploty povrchu v meste : Prípadová štúdia - Zlaté Moravce
Tomáš Rusňák

Fyzika

Meranie mrazuvzdornosti keramických stavebných materiálov
Stela Uzon
Sieťové štruktúry a učebnice fyziky
Petra Králiková
Youngov modul a mechanická pevnosť v materiáloch na báze illitu
Filip Obert
Interaktívne prednáškové demonštrácie vo vyučovaní fyziky na základnej škole
Jarier Wannous
Aplikácia mikrokontrolérov vo fyzikálnom experimente
Tomáš Tobiaš
Charakterizácia magnetických častíc obalených poly-L-lyzínom
Iryna Khmara
Korelačná analýza fotometrických a spektroskopických dát symbiotických systémov AG Dra a Z And
Jaroslav Merc
Štúdium vlastností kvarkových a gluónových jetov v hadrónových zrážkach
Lucia Anna Husová
Analýza bielych a ružových perál pomocou Ramanovej spektroskopie
Dominika Hladká
Testovanie riešení úloh s okamžitou spätnou väzbou
Simona Dudáková
Metódy merania Poissonovho čísla
Omar Al-Shantir
Konštrukcia aparatúry na sledovanie odolnosti historickej keramiky vŕtaním
Barbora Kotryová
Termodilatometrická analýza vzoriek z kaolínu a zeolitu
Ivana Sunitrová
Určenie aktivačnej energie dehydroxylácie kaolínu EKA-S pomocou izokonverzných metód
Tomáš Ondro

Geografia a regionálny rozvoj

Transformácia sociálnej infraštruktúry na príklade detských domovov v regióne NUTS II Východné Slovensko
Terézia Kočišová
Priestorové aspekty výsledkov celoslovenských a medzinárodných kôl Geografickej olympiády v rokoch 2009 - 2015
Katarína Úradníková
Chorváti v obci Chorvátsky Grob
Veronika Kišová
Tablety – novodobá pomôcka v službách geografie
Katarína Bajzová
Oxidačná zóna výskytu žilnej U mineralizácie pri Brezne (severné veporikum)
Richard Kopáčik, Štefan Ferenc, Ľuboš Polák
Moderné metódy mapovania pri inžinierskogeologickom prieskume svahových deformácii
Jaroslav Buša
Fyzicko-geografická analýza povodia Opatovského potoka a hydromorfologické mapovanie jeho horného toku
Anna Mihálová
Geografické informácie obcí MAS Horný Liptov vo virtuálnom prostredí
Gréta Vrbičanová
Stredoveká dedina Baratka a možnosti jej prezentácie ako významného kultúrno-historického fenoménu s nadregionálnym významom
Daniel Bešina
Zhodnotenie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest v Nitrianskom samosprávnom kraji v programovom období 2014 - 2020
Magdaléna Búranová
Vyučovanie miestnej krajiny s využitím učebnice geografie mikroregiónu
Marek Peňaško
Využitie kvantitatívnych metód pri posudzovaní kvality života v meste Banská Bystrica
Katarína Rišová
Jedinečnosti Mikroregiónu Handlovskej doliny
Natália Kočišová
Propagácia ako nástroj marketingu miestnej akčnej skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
Miloš Tigyi
Logistika, doprava a priemyselné parky na Slovensku
Martin Jaroš
Sprievodca Horným Zemplínom ako didaktická pomôcka vo vyučovaní geografie miestnej krajiny
Radoslava Roštárová
Obec Klokoč – minulosť, súčasnosť... a budúcnosť?
Ján Výbošťok
Ochrana prírody a krajiny na území MAS Žibrica
Tatiana Paseková
HODNOTENIE STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA MIKROREGIÓNU CHOPOK – JUH V OBDOBÍ ROKOV 2007-2013
Andrea Simanová

Chémia

Štruktúra a vlastnosti 2-chlórnikotínatomeďnatých komplexov
Kristína Horkovičová
Syntéza a inhibičná účinnosť nových akridín/kumarínových heterodimérov ako potenciálnych ligandov na liečbu AD
Monika Hudáčová
Biodegradovateľné materiály na báze železa pre ortopedické aplikácie
Radka Gorejová
PLÁNOVANIE EXPERIMENTOV
Radka Malá

Informatika

Prognóza využitia konverzačných algoritmov v praxi
Dominik Halvoník
Automatizácia podnikových procesov v manažérstve kvality
Tomáš Tóth
Verzionovací systém s využitím metód zdieľania súborov
Jakub Strapko
Tvorba aplikácie na simuláciu a formalizáciu Petriho sietí
Michal Kuchárik
Sledovanie mobilných zariadení s GPS
Boris Bara
Mobilná hra s rozšírenou realitou
Ján Rajnoha
Zhodnotenie bezpečnosti počítačovej siete
Viliam Reich
Ovládanie robotických zariadení pomocou Androidu
Darko Šajben
Automatická evalvácia strojového prekladu
Karol Kasáš
Modelovanie správania sa študentov vo virtuálnom vzdelávacom prostredí.
Miroslav Kadlecik

Matematika

CVIČNÁ FIRMA AKO ŠPECIFICKÁ ORGANIZAČNÁ FORMA EKONOMICKÉHO VZDELÁVANIA
Patrícia Kolajová
Schopnosť študentov riešiť úlohy zamerané na vnímanie zlomku ako miery
Lucia Klimentová
Geometrická interpretácia určitého problému z diofantických rovníc
Timotej Šumný
Aký je žiak prvého ročníka strednej odbornej školy?
Henrieta Šabíková
Obsah vyučovania analytickej geometrie v rokoch 2006-2016
Petronela Šovčíková
Využívanie aktivizujúcich metód vo výučbe predmetu ekonomika
Lenka Kelemenová
Faktory ovplyvňujúce dôchodkový systém SR
Mária Popovičová
Hodnotenie výučby ekonomických predmetov na hotelovej akadémii z pohľadu študentov
Nikola Kačalová
Pravidelné mnohouholníky a ich výskyt okolo nás
Veronika Bočková
Zhluková analýza v demografii
Dominika Ballová