Porovnanie 2-D a 3-D rozlohy na príklade manažmentu inváznych druhov rastlín

Michal Ševčík, Petra Gašparovičová

Abstrakt


Článok porovnáva rozdiel rozlohy počítanej konvenčnými 2D metódami a skutočnej 3D rozlohy. Záujmové územie tvoril nami vytvorený model  hrádze vodného toku. Na výpočet hodnoty reálnej rozlohy bol použitý skript Realna_rozloha.sh.  Výsledná skutočná 3-D rozloha bola porovnaná s jej 2-D ekvivalentom a zistený rozdiel bol 13.056 %. Na jednoduchom príklade manažmentu inváznych druhov rastlín rodu Fallopia (pohánkovec) premietnutého do nákladov a prostriedkov, potrebných na odstránenie týchto druhov, bolo poukázané praktické využitie poznania rozdielu 2-D a reálnej rozlohy.

Kľúčové slová: 3-D rozloha, manažment inváznych rastlín, Realna_Rohloha.sh, GIS nástrojeBack to list of accepted papers