Obsah vyučovania analytickej geometrie v rokoch 2006-2016

Petronela Šovčíková

Abstrakt


V predloženom príspevku sa zameriavame obsahu vyučovania matematiky analytickej geometrie na stredných školách. Zároveň pozorujeme, akým spôsobom sa menili cieľové požiadavky pre maturantov v uvedenej oblasti.

V tematickom celku Analytická geometria sa v prvom rade zameriavame na obsah vyučovania kvadratických útvarov v rovine, t. j. kužeľosečiek. K pozorovaniu a následnému porovnaniu využívame dokumenty, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako záväzné materiály pre školy na jednotlivé obdobia.

Kľúčové slová: ISCED 3A, učebné osnovy, cieľové požiadavky, kužeľosečkyBack to list of accepted papers