Ocenené práce v roku 2018

Sekcia biológia:

Autor: Barbora Loncová
Práca: Proces in vitro oplodnenia v praxi

Autor: Mgr. Alexandra Bartková
Práca: Partenogenetická aktivácia oocytov ošípanej v in vitro podmienkach

Autor: Bc. Nikola Knížatová, Bc. Martin Massányi
Práca: Suplementácia potravy riasami a polyfenolmi u samcov králikov: Vplyv na motilitu spermií a antioxidačný status

Sekcia ekológia a environmentalistika:

Autor: Mgr. Zuzana Čistoňová
Práca: Habitatová charakteristika inváznych druhov Fallopia spp.

Autor: Bc. Marcela Přidalová
Práca: Paleolimnologická rekonštrukcia vývoja vodnej nádrže Veľká Vindšachta s využitím subfosílnych zvyškov pakomárov

Autor: Zuzana Gajdošová
Práca: Poznámky k pohlavnému rozmnožovaniu lykovca muránskeho (Daphne arbuscula Čelak., Thymeleaceae)

Sekcia geografia a regionálny rozvoj a geológia:

Autor: Bc. Veronika Máliková
Práca: Morfometrická analýza a morfodynamické procesy vo vybranej časti Malej Fatry

Autor: Lukáš Wittlinger
Práca: Výskum a monitoring migračných biokoridorov za účelom vytvorenia bezpečnej dopravnej siete v okrese Lučenec

Autor: Bc. Sandra Wiecková
Práca: Vybrané aspekty maloobchodnej vybavenosti mesta Piešťany

Autor: Martina Urbanová
Práca: Geografické aspekty spoločenských vzťahov Ruska a Slovenska

Sekcia informatika:

Autor: Bc. Martin Trnik
Práca: Model optimalizácie rozvrhu úloh klastra pre HPCC s ohľadom na spotrebu elektrickej energie

Autor: Bc. Viktória Ševčíková
Práca: Aplikácia s prvkami rozšírenej reality s využitím senzora Kinect

Autor: Miroslav Virág
Práca: Kódovacia hra pre mobilné zariadenie

Sekcia Matematika, Fyzika, Chémia

Autor: Mgr. Marta Ostrihoňová
Práca: Štúdium purifikácie rekombinantného erytropoetínu na adsorbente Capto MMC Impres

Autor: Michaela Bruteničová
Práca: Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov

Autor: Mgr. Filip Obert
Práca: Využitie Friedmanovej metódy v oblasti spekania keramiky prostredníctvom termodilatometrie

Sekcia Didaktika matematiky, fyziky, informatiky, techniky:

Autor: Bc. Pavol Hrdý
Práca: Metóda analýzy sieťových štruktúr základných fyzikálnych pojmov v učebniciach fyziky

Autor: Bc. Veronika Bočková
Práca: Aplikačné a neštandardné matematické úlohy

Autor: Juraj Jakubjak
Práca: Kvantitatívne posúdenie rizikového úkonu zdvíhania ťažkej dlažobnej kocky pomocou softvérovo-indexovej metódy NIOSH a formulárov MAC v stavebníctve

Autor: Nika Klimová
Práca: Čo ak vám katedra umožní realizovať vaše sny

Autor: Patrícia Kopecká, Lukáš Slobodník
Práca: Využitie smartfónov a tabletov v školských fyzikálnych experimentoch zameraných na tému svetlo

Sekcia Didaktika biológie, geografie:

Autor: Bc. Mariana Štefanková
Práca: Námety na interaktívne cvičenia z Biológie človeka vytvorené v programe ActivInspire

Autor: Bc. Alexandra Bulejová
Práca: Komiks ako moderná učebná pomôcka

Autor: Bc. Michaela Strišková
Práca: Geografické dimenzie životného prostredia (návrh učebnice Environmentálnej geografie)

 

Na stiahnutie:

Zoznam ocenených prác