Ocenené práce v roku 2017

Zoznam ocenených prác v sekciách na FPV UKF v Nitre

Sekcia biológia:

Autor: Mgr. Michal Benc
Práca: Aktivácia oocytov butyrolaktónom I – potenciálny zdroj pluripotentných kmeňových buniek

Autor: Bc. Marcel Roszival
Práca: Vplyv kadmia na fyziologické procesy kukurice siatej pestovanej v špecifických podmienkach

Autor: Bc. Silvia Porubčanová
Práca: Antibakteriálny účinok esenciálneho oleja Tea Tree na Staphylococcus aureus

Autor: Bc. Miroslav Klobučník
Práca: Genetická štruktúra hybridného roja borovice lesnej a borovice horskej na lokalite „Medzi Borami“ pri Zuberci

Sekcia ekológia a environmentalistika:

Autor: Bc. Zuzana Košťálová
Práca: Diverzita flóry vybraných území Národnej prírodnej rezervácie Bradlo a jeho okolia

Autor: Ing. Martina Turanovičová
Práca: Funkčné využitie historického parku v Horných Lefantovciach

Autor: Bc. Petra Kubišová
Práca: Černozem z pohľadu plnenia ekosystémových služieb

Sekcia geografia a regionálny rozvoj a geológia:

Autor: Bc. Gréta Vrbičanová
Práca: Jedinečnosti MAS Horný Liptov ako impulz rozvoja cestovného ruchu

Autor: Bc. Natália Kočišová
Práca: Aktuálne problémy regionálneho rozvoja Mikroregiónu Handlovskej doliny

Autor: Bc. Miloš Tigyi
Práca: Náš región, Naša značka, Naša kvalita – regionálna značka „Regionálny produkt PONITRIE®“ v rámci miestnej akčnej skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z.

Autor: Vanesa Vlčeková
Práca: Rozsievky ako nástroj paleolimnologického výskumu

Autor: Bc. Anna Mihálová a Bc. Monika Miková
Práca: Dostupnosť zelene vo vybraných sídliskách Banskej Bystrice

Sekcia Odborová didaktika I (geografia, biológia a ekonomické predmety):

Autor: Tomáš Madarász
Práca: Využitie didaktických hier pomocou interaktívnej tabule v softvéri ActivInspire

Autor: Bc. Viktor Kasanovský
Práca: Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom školských experimentov a problémových úloh z biológie

Autor: Bc. Daša Hauptvogelová
Práca: Lokálne informačné zdroje k vyučovaniu geografie miestnej krajiny v MAS SOTDUM

Autor: Daniela Vörösová
Práca: Rozhodovací proces študentov základných škôl pri výbere strednej školy


Zoznam ocenených prác v sekciách na FPV UMB v Banskej Bystrici

Sekcia odborová didaktika II (technická výchova, informatika, matematika, fyzika, chémia):

1. miesto
Autor: Bc. Nika Klimová, Bc. Soňa Ivančáková
Práca: Zaži kód na vlastnej koži - Úvod do programovania prostredníctvom hry

2. miesto
Autor: Mgr. Tomáš Tóth
Práca: Súčasné trendy vo vyučovaní základov programovania

3. miesto
Autor: Bc. Renáta Škorecová
Práca: Vyučovanie osovej a stredovej súmernosti prostredníctvom softvéru GeoGebra

3. miesto
Autor: Ján Valúch
Práca: Návrh vyhotovenia názornej učebnej pomôcky pre vyučovací predmet technika

Sekcia chémia / matematika / fyzika:

1. miesto
Autor: Andrej Kalčok
Práca: Možnosti dekontaminácie silfidického yperitu

2. miesto
Autor: Michaela Bruteničová
Práca: Konvexné zobrazenia s hodnotami vo zväzoch

3. miesto
Autor: Bc. Marek Mánik, Bc. Filip Obert
Práca: Meranie tvrdosti Shoreho metódou

Sekcia informatika:

1. miesto
Autor: Bc. Martin Trnik
Práca: Analýza činiteľov ovplyvňujúcich spotrebu elektrickej energie klastra pre vysokovýkonné výpočty

1. miesto
Autor: Tomáš Stankovič
Práca: Analýza a spracovanie obrazu v mobilných aplikáciách tvorených JavaScriptom

3. miesto
Autor: Bc. Marcel Koč
Práca: Použitie aktívnych kontúr na segmentáciu trasologických objektov

 

Na stiahnutie: