Garanti konferencie

Na FPV UKF v Nitre:

1. Sekcia Biológia
Predseda: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
Podpredseda: doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
Člen: doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.

2. Sekcia Ekológia a environmentalistika
Predseda: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Podpredseda: doc. RNDr. Ján Tomaškin, PhD.
Člen: Mgr. Katarína Bahnová, PhD.

3. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia
Predseda: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Podpredseda: Mgr. Richard Pouš, PhD.
Člen: Mgr. Viera Šimonová, PhD.

4. Sekcia Odborová didaktika I (geografia, biológia a ekonomické predmety)
Predseda: doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD.
Podpredseda: doc. RNDr. Marta Urbaníková, PhD.
Člen: Mgr. Jana Vojteková, PhD.


Na FPV UMB v Banskej Bystrici:

1. Sekcia Chémia / Matematika / Fyzika
Predseda komisie: doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Podpredseda: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Člen: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

2. Sekcia Informatika
Predseda: doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Podpredseda: doc. Ing Zoltán Balogh, PhD.
Člen: Mgr. Michal Vagač, PhD.

3. Sekcia Odborová didaktika II (technická výchova, informatika, matematika, fyzika a chémia)
Predseda: prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Podpredseda: doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Člen: PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
Člen: PaedDr. Ján Stebila, PhD.