Kontakt

Organizačné záležitosti na FPV UKF v Nitre

Bc. Mária Maťková

Oddelenie pre vedu a výskum
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

email: mmatkova@ukf.sk

Organizačné záležitosti na FPV UMB v Banskej Bystrici:

Ing. Slavka Račáková, PhD.
Referát vedy a výskumu
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

email: slavka.racakova@umb.sk

Technická podpora:

Mgr. Jan Francisti
Katedra informatiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

email: jan.francisti@ukf.sk

 

Mgr. Kristián Fodor
Katedra informatiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

email: kristian.fodor@ukf.sk