Výbory konferencie

Organizačný výbor konferencie na FPV UKF v Nitre:

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

PaedDr. Katarína Zverková

Mgr. Henrieta Hlisníková, PhD.

RNDr. Libuša Lengyelová, PhD.

RNDr. Gabriela Repaská, PhD.

PaedDr. Milan Maroš, PhD.

Mgr. Silvia Haringová

Mgr. Marek Mánik

Mgr. Marcel Cvik

Mgr. Silvia Čajková

Mgr. Kristián Fodor

Mgr. Janka Pecuchová

Bc. Mária Maťková

 

Organizačný výbor konferencie na FPV UMB v Banskej Bystrici:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Ing. Slavka Račáková, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

doc. Ing. Juraj Švajda, PhD.

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Mgr. Tomáš Valent