Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Section:
 

Biology

HODNOTENIE VPLYVU FOLIÁRNEJ APLIKÁCIE PRÍPRAVKOV NA FORMOVANIE PRODUKĆNÝCH PARAMETROV HYBRIDOV SLNEČNICE ROČNEJ PDF (Slovencina)
Zuzana Bacsová
Najčastejšie poruchy chodidla u detí a metódy ich hodnotenia PDF (Slovencina)
Martina Benczová
METABOLICKÁ DIVERZITA MIKROBIÁLNYCH SPOLOČENSTIEV V RIZOSFÉRE TROCH TYPOV GENETICKY MODIFIKOVANÝCH RASTLÍN LUCERNY SIATEJ PDF (Slovencina)
Natália Faragová
MILK COMPOSITION OF DAIRY COWS DURING LACTATION PERIOD RELATED TO METABOLIC DISORDERS PDF (Slovencina)
Terézia Filipejová, Jaroslav Kováčik, Katarína Kirchnerová
MOŽNOSTI VYUŽITIA DRUHOVO-ŠPECIFICKÝCH MARKÉROV cpDNA A mtDNA PRI ANALÝZE HYBRIDNÝCH ROJOV BOROVÍC NA LOKALITE HABOVKA PDF (Slovencina)
Martina Braná, Martin Galgóci, Andrej Kormuťák
VPLYV PRÍDAVKU PŠENIČNEJ A JABLČNEJ VLÁKNINY NA TECHNOLOGICKÚ KVALITU A PEKÁRSKE VLASTNOSTI PŠENIČNEJ MÚKY PDF (Slovencina)
sona gavurnikova
VYUŽITIE ARANŽÉRSKYCH PRÁC A DEKORÁCIÍ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PDF (Slovencina)
Anna Gogoláková, Judita Lorencová
MODERNÍ POJETÍ VÝUKY BIOLOGIE ČLOVĚKA NA UKÁZCE SMYSLOVÉ SOUSTAVY PDF (Slovencina)
Lukáš Hlaváček Mgr.
ALBUMÍN, KYSELINA MOČOVÁ A BILIRUBÍN AKO MOŽNÉ PROTEKTÍVA SPERMIÍ PRED OXIDATÍVNYM STRESOM PDF (Slovencina)
Eva Tvrdá, Zuzana Kňažická, Norbert Lukáč
Transformácia pšenice (Triticum aestivum L.) génom pre vysokomoleklovú podjednotku glutenínov 1dy 12.3 použitím biolistickej metódy, WHEAT (Triticum aestivum L.) TRANSFORMATION WITH HIGH MOLECULAR WEIGHT GLUTENIN SUBUNIT 1Dy 12.3 USING BIOLISTIC METHOD PDF (Slovencina)
Ľubica Konôpková
TAQ I POLOYMORFIZMUS V GÉNE PRE RECEPTOR VITAMÍNU D (VDR) JE ASOCIOVANÝ S BIOCHEMICKÝMI MARKERMI KOSTNEJ REMODELÁCIE A S VÝSKYTOM FRAKTÚR U SLOVENSKÝCH POSTMENOPAUZÁLNYCH ŽIEN PDF (Slovencina)
Vladimíra Krajčovičová
Analýza vplyvu Hha I polymorfizmu v géne pre apolipoproteín E na hladinu vybraných biochemických markerov kostnej remodelácie. PDF (Slovencina)
Jana Zábojníková
Chlamydia trachomatis ajej výskyt v nitrianskom kraji v rokoch 2005-2007 PDF (Slovencina)
Libuša Lengyelova
Tolerancia koreňov rôznych odrôd sóje fazuľovej k iónom arzénu PDF (Slovencina)
Patrik Mészáros, Beáta Piršelová, Ildikó Matušíková
Úroda zrna a energetická bilancia jačmeňa siateho jarného (Hordeum vulgare L.) pri využití rôznych pestovateľských technológií PDF (Slovencina)
Ladislav Režo, Richard Pospišil, Zora Ondrejčíková
ZMENA INDEXU BMI V PRIEBEHU PUBERTY ŠPORTUJÚCICH A NEŠPORTUJÚCICH DIEVČAT PDF (Slovencina)
Kristína Tománková
Vplyv organizácie porastu a foliárneho ošetrenia na vybrané parametre produkcie slnečnice ročnej PDF (Slovencina)
Alexandra Veverková
SÚVISLOSŤ INZULÍNU PODOBNÉHO RASTOVÉHO FAKTORA (IGF-I) A ALKOHOLU U ADOLESCENTNÝCH ŽIEN PDF (Slovencina)
Tomáš Žatko, Barbora Matejovičová
KOŘENOVÁ A MIMOKOŘENOVÁ APLIKACE HOŘČÍKU VE VÝŽIVĚ RÉVY VINNÉ PDF (Slovencina)
Andrea Zatloukalová, Tomáš Lošák
OBEZITA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL U DETÍ OKRESU BANSKÁ BYSTRICA: POROVNANIE VIDIECKYCH A MESTSKÝCH PROBANDOV OBESITY AND LIFE STYLE OF CHILDREN IN DISTRICT BANSKÁ BYSTRICA Zuzana Hujová, Jana Kobanová, Magdaléna Ďateľová, Jana Figlárová PDF (Slovencina)
Zuzana Hujová
Vybrané stopové rizikové prvky v býčom ejakuláte a ich vzťah ku kvalitatívnym parametrom ejakulátu PDF (Slovencina)
Zuzana Kňažická, Eva Tvrdá, Norbert Lukáč
VÝSKYT SALMONELÓZ V NITRIANSKOM KRAJI V ROKOCH 2005-2007 PDF (Slovencina)
Libuša Lengyelova, Martina Benczová
HODNOTENIE VARIABILITY AUTOCHTÓNNYCH DRUHOV RODU PRUNUS L. PDF (Slovencina)
Kristína Muráňová
DYNAMIKA OBSAHU β-D-GLUKÁNU V ZRNE OVSA (AVENA SATIVA L.) PDF (Slovencina)
Andrea Hlinková
Hodnotenie akútneho účinku niklu na mikroštruktúru kompaktného kostného tkaniva laboratórnych potkanov PDF (Slovencina)
Hana Chovancová
PRIESKUM DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ POPULÁCIE VYSOKOŠKOLÁKOV BANSKEJ BYSTRICE MONITORING OF DRUG DEPENDENCES IN UNIVERSITY STUDENTS FROM BANSKÁ BYSTRICA Zuzana Hujová, Jana Vojteková PDF (Slovencina)
Zuzana Hujová
REAKCIA LISTOV BÔBU OBYČAJNÉHO (VICIA FABA L. CV. AŠTAR) NA IÓNY KADMIA PDF (Slovencina)
Terézia Dobroviczká, Beáta Piršelová, Ildikó Matušíková
ANATOMICKÁ ŠTRUKTÚRA IHLÍC MEDZIDRUHOVÝCH HYBRIDOV ABIES CEPHALONICA X ABIES NUMIDICA A ABIES CEPHALONICA X ABIES NORDMANNIANA PDF (Slovencina)
Martin Galgóci

Chemistry

STANOVENIE OBSAHU OLOVA V NADZEMNÝCH ČASTIACH HRACHU SIATEHO METÓDOU PRIETOKOVEJ ROZPÚŠŤACEJ CHRONOPOTENCIOMETRIE A METÓDOU ATÓMOVEJ ABSORPČNEJ SPEKTROMETRIE PDF (Slovencina)
Beáta Piršelová, Silvia Jakabová, Ondrej Hegedűs, Peter Boleček
Determination of particle shape and size distribution of model types of nanomaterials PDF (Slovencina)
Edita Bretšnajdrová, Ladislav Svoboda, Jiří Zelenka
Užití faktorové analýzy a nelineární regrese při stanovení disociačních konstant léčiv PDF (Slovencina)
Zuzana Ferenčíková
SÚ VZDIALENÉ EXPERIMENTY V CHEMICKOM VZDELÁVANÍ MOŽNÉ? - CHARAKTERISTIKA ELEKTROCHEMICKÉHO ČLÁNKU PDF (Slovencina)
Žaneta Gerhátová
PŘÍMÝ LASEROVÝ ZÁPIS 3D STRUKTUR DO TENKÝCH VRSTEV SKLOVITÉHO As50Se50 PDF (Slovencina)
Karel Pálka
THE EFFECT OF ARSENIC AND CADMIUM ON THE EXPRESSION OF STRESS PROTEINS PDF (Slovencina)
Martin MOROVIČ, Darina KAČERIAKOVÁ, Stanislav BAROŠ, Klaudia JOMOVÁ
Analýza vysokomolekulových bielkovín v genotypoch Triticum aestivum L. a Triticum spelta L. PDF (Slovencina)
Stanislav Baroš
THE INFLUENCE OF SEASONAL CHANGES IN THE DYNAMICS OF INORGANIC NITROGEN IN THE SOIL TYPE CAMBISOL PDF (Slovencina)
Michal Hudec

Ecology and environmental science

Riečna krajina veľkej rieky – prípadová štúdiarieky Níl PDF (Slovencina)
Bashir Omer Bashir
METODICKÉ VÝCHODISKÁ PRE TVORBU STRATÉGIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA MESTA NITRA PDF (Slovencina)
Henrieta Horičková
KOŠSKÉ MOKRADE – OBLASŤ POZNAMENANÁ ŤAŽBOU PDF (Slovencina)
Želmíra Micková
MAMMALS MORTALITY EFFECT OF AUTOMOBILE TRAFFIC ON HAVLÍČKOBRODSKO PDF (Slovencina)
Jiří Mrtka, Marie Borkovcová
THE INFLUENCE OF COMBINED SEWER OVERFLOWS ON RIVER TRNÁVKA PDF (Slovencina)
Peter Sudovský, Anna Michalíková
EPIGEICKÉ PAVÚKY VO VÄZBE NA VINOHRADNÍCKE HISTORICKÉ KRAJINNÉ ŠTRUKTÚRY PDF (Slovencina)
Lenka Dankaninová
USE OF PUBLIC SPACES IN CONDITIONS OF TOWN NITRA PDF (Slovencina)
Soňa Kerezstesová, Barbora Lipovská
ANALÝZA VYBRANÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI DOBRÁ VODA PDF (Slovencina)
Barbora Lipovská
WHERE ENDANGERED BUTTERFLIES AND MOTHS OF THE CZECH REPUBLICK LIVE, AN PRELIMINARY RESULTS OF ANALYSES OF RED LIST OF THREATNED SPECIES OF THE CZECH REPUBLICK PDF (Slovencina)
Jaroslav Šafář
Vplyv stanovištných podmienok a spôsob manažmentu na morfologické parametre ľubovníka škvrnitého (Hypericum maculatum Crantz) PDF (Slovencina)
Beáta Taylorová
CONTRIBUTION TO LANDSCAPE STRUCTURE COGNITION OF ČACHTICKÉ KRAPATY PDF (Slovencina)
Miroslav Vrábeľ
ORNITOCENÓZY PR ALÚVIUM ŽITAVY PDF (Slovencina)
Helena Imrichová
VYUŽITIE METÓD IDENTIFIKÁCIE A KLASIFIKÁCIE ZÚČASTNENÝCH STRÁN V KONCEPTE TRIPLE BOTTOM LINE PDF (Slovencina)
Anna Gondášová
SPÔSOBY A MOŽNOSTI ZAPÁJANIA OBČANOV DO PLÁNOVACÍCH PROCESOV PDF (Slovencina)
Soňa Keresztesová
THE NATURE PROTECTION OF THE ĎUMBIERSKE TATRY MOUNTAINS PDF (Slovencina)
Ingrid Károlyová
NELEGÁLNE SKLÁDKY V MESTSKEJ ČASTI VAJNORY A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PDF (Slovencina)
Andrea Grebečiová
SIMULOVANIE ZÁPLAVOVÝCH ZÓN NA RIEKE ŽITAVA A HOSTIANSKOM POTOKU PDF (Slovencina)
Lukáš Zorád
ZDRAVOTNÝ STAV BOROVICE ČIERNEJ V ZOBORSKÝCH VRCHOCH PDF (Slovencina)
Zuzana Hečková
ÚČINOK APLIKÁCIE BIOKALU NA PRODUKCIU A KVALITU SLNEČNICE ROČNEJ (HELIANTHUS ANNUUS L) PDF (Slovencina)
Marián Mano
VÝSLEDKY VLASTNÉHO KRÚŽKOVANIA VTÁKOV NA SLOVENSKU V ROKOCH 2001 - 2010 PDF (Slovencina)
Roman Slobodník, Vladimír Slobodník
TVORBA MAPY POTENCIALU VIZUALNEJ EXPONOVANSTI KRAJINY V GRASS GIS PDF (Slovencina)
Peter Petluš, Imrich Jakab
FUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE AREAS IN MESTSKÝ PARK IN THE TOWN TOPOĽČANY WITH APPLICATION OF OCCURRENCE OF THE WOOD SPECIES CAUSING ALLERGIES PDF (Slovencina)
Monika Strelková, Zdenka Rózová
Vplyv organického znečistenia rieky Nitry na diverzitu nálevníkov v prítoku Chotina PDF (Slovencina)
Silvia Hnátová
Metodika tvorby systému zelene PDF (Slovencina)
David Turčáni
ANALÝZA SOCIOEKONOMICKEJ ŠTRUKTÚRY KATASTRA KRUPINA PDF (Slovencina)
Katarína Baťová
POTRAVA MYŠIARKY UŠATEJ (ASIO OTUS, LINNAEUS 1758) Z DVOCH ODLIŠNÝCH TYPOV ZIMOVÍSK NA HORNOM PONITRÍ PDF (Slovencina)
Filip Tulis

Physics

Efektívnosť vyučovania fyziky s využitím digitálneho obsahu výučbových programov na základných školách PDF (Slovencina)
Peter Viktor
VZDÁLENÁ LABORATOŘ – SROVNÁNÍ ŠESTI ŽÁROVEK PDF (Slovencina)
František Látal
PDF (Slovencina)
Lukáš Tkáč

Geography

LOKAČNÝ POTENCIÁL OBCÍ TURZOVSKEJ VRCHOVINY VO VZŤAHU K REGIONÁLNEMU ROZVOJU PDF (Slovencina)
Helena Odrobiňáková
RÓMSKE OBYVATEĽSTVO V PREŠOVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI PDF (Slovencina)
Beáta Dravecká, Zuzana Dolná
FYZICKOGEOGRAFICKÉ ASPEKTY V PLANETOLÓGII, PLANETOLOGICKÉ ASPEKTY VO FYZICKEJ GEOGRAFII: VYBRANÉ JAVY A PROCESY NA PRÍKLADE ZEME A VENUŠE PDF (Slovencina)
Zoltán Garai
ZHODNOTENIE ÚROVNE VEDOMOSTÍ ŠTUDENTOV GEOGRAFIE O ÚZEMÍ NÍZKYCH TATIER PROSTREDNÍCTVOM ANALÝZ MENTÁLNYCH MÁP PDF (Slovencina)
Bohuslava Gregorová
POLITICKÝ REGIÓN – DEFINÍCIE, KLASIFIKÁCIA A REGIONALIZÁCIA NA PRÍKLDE REGIÓNU STREDNEJ EURÓPY PDF (Slovencina)
Zuzana Jakabová
Hydrogeografická charakteristika katastrálneho územia obce Hlinné PDF (Slovencina)
Michal Jenčo
VPLYV VYBRANÝCH ENDOGÉNNYCH FAKTOROV NA ROZVOJ MIKROREGIÓNU DOLINA ČERGOVA PDF (Slovencina)
Beata Pustá, Barbora Némethyová
DRUHOTNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE RÁZTOČNO V ROKU 200 PDF (Slovencina)
Jana Oláhová, Martin Boltižiar
DOPADY HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA MEDZINÁRODNÝ CESTOVNÝ RUCH V EURÓPE V ROKU 2009 PDF (Slovencina)
Emília Sabolová
OBYVATEĽSTVO POPRADSKEJ KOTLINY AKO ZÁKLADNÝ FAKTOR ZMIEN KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY PDF (Slovencina)
Vladimír Solár
Kombinace kvalitativních a kvantitativních metod geografického výzkumu: analýza vztahů Tišnova a Předklášteří PDF (Slovencina)
Jan Trávníček, Ondřej Šerý, Andrea Nogová
Problémy pri stanovení povodňového ohrozenia v malých povodiach PDF (Slovencina)
Matej Vojtek, Martin Boltižiar
ĽUBOVNIANSKE KÚPELE – INSUFFICIENTLY USED FOR RECREACTIONAL TOURISM PDF (Slovencina)
Martina Compľová
GEOGRAFICKÁ ANALÝZA PÚTNICKÝCH AKTIVÍT V OBCI RAJECKÁ LESNÁ PDF (Slovencina)
Patrik Bubelíny
VÝVOJ ANTROPOGÉNNEHO VPLYVU NA MORFOLÓGIU KORYTA VODNÉHO TOKU - PRÍKLAD RIEKY BELEJ PDF (Slovencina)
Anna Kidová
ODPAD AKO VÝZNAMNÝ INDIKÁTOR TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA PDF (Slovencina)
Alexandra Koncalova, Alena Dubcová
VYBRANÉ PREDPOKLADY ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA PDF (Slovencina)
Anna Vráblová, Alena Dubcová
ZAHRANIČNÁ MIGRÁCIA V KONCEPCII TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA NA SLOVENSKU PDF (Slovencina)
Michal Bilic, Alfred Krogmann
PRIESTOROVÁ MULTIKRITERIÁLNA ANALÝZA PRE PODPORU ROZHODOVANIA PDF (Slovencina)
Peter Skubinčan

Informatics

MIGRAČNÍ MODEL PARALELNÍ DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE PDF (Slovencina)
Petr Bujok
XNA GAME STUDIO – NÁSTROJ NA TVORBU HIER. PDF (Slovencina)
Julo Jenis
Význam interaktivity v e-learningových kurzoch PDF (Slovencina)
Martin Magdin
Doménově-specifické modelování PDF (Slovencina)
Zdeněk Meliš
Volně šiřitelné business ontologie PDF (Slovencina)
Rostislav Miarka
SROVNÁNÍ OBJEKTOVĚ RELAČNÍHO MAPOVÁNÍ S OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝM PŘÍSTUPEM PDF (Slovencina)
Jaroslav Ševčík
Diferenciální evoluce v optimalizaci klasifikace a vliv mutace PDF (Slovencina)
Michal Vengloř
PDF (Slovencina)
Jaroslav Žáček
ROZDÍLY MEZI RDF MODELEM A TOPIC MAPS PDF (Slovencina)
Martin Žáček
TIME SERIES PREDICTION USING ELLIOTT´S WAVES PDF (Slovencina)
Martin Kotyrba
APLIKACE STROJOVÉHO UČENÍ V PREDIKCI ČASOVÝCH ŘAD PDF (Slovencina)
David Sikora
VYHLEDÁVÁNÍ NA WWW S VYUŽÍTÍM FUZZY PŘÍSTUPU PDF (Slovencina)
Pavel Smolka
FOTOREALISTICKÁ VIZUALIZACE PRO AUTO-STEREOSKOPICKÁ ZAŘÍZENÍ PDF (Slovencina)
Tomas Komenda, David Brazina
MIGRACE A OPTIMALIZACE DAT RELAČNÍCH DATABÁZÍ ZA NEURČITOSTI PDF (Slovencina)
Bogdan Walek
REPREZENTACE XSD/XML V ASOCIATIVNÍCH SÍTÍCH PDF (Slovencina)
Marek Vajgl
ANALYSIS AND INTERPRETATION OF QUESTIONNAIRE RESULTS PDF (Slovencina)
Peter Kuna

Mathematics

RIEŠENIE MATEMATICKŹCH URČOVACÍCH ÚLOH METÓDOU SUBSTITÚCIE PDF (Slovencina)
Dalibor Gonda
PROGRAM NSD, NSN – VERZIA 1.0 PDF (Slovencina)
Tomáš Bene
VYUŽITIE ZAUJÍMAVÝCH ASPEKTOV Z HISTÓRIE MATEMATIKY AKO MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV PDF (Slovencina)
Filip Halama, Patrícia Benická
Využitie prvkov histórie matematiky pri rozvoji matematického myslenia PDF (Slovencina)
Patrícia Benická, Filip Halama
Induktivní a deduktivní metody ve výuce matematiky na středních školách PDF (Slovencina)
Jiří Břehovský
Digitálna gramotnosť PDF (Slovencina)
Zuzana Kotríková
Zvyšovanie efektívnosti vyučovacieho procesu prostredníctvom kooperatívneho vyučovania PDF (Slovencina)
Renáta Kunová
Zábavný deň s matematikou PDF (Slovencina)
Zuzana Kureková
VÝZNAM MOTIVÁCIE A AKTIVIZÁCIE VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH POMOCOU PRVKOV Z HISTÓRIE MATEMATIKY PDF (Slovencina)
Dana Mitrengová
Metóda krokov - krok za krokom PDF (Slovencina)
Anna Najmanová
O NIEKTORÝCH „PARADOXOCH“ V PENNEYOVYCH HRÁCH PDF (Slovencina)
lubomir rybansky
Zaujímavosti nekonečna PDF (Slovencina)
Michaela Klepancová
Aj dôkazy...?! PDF (Slovencina)
Marek Varga
V rukách času PDF (Slovencina)
Ľubica Koreneková, Soňa Čeretková