Informácie o platbe

Konkrétny typ registrácie si prosím zvoľte v záložke Registrácia.

Úhrada – bankovým prevodom na číslo účtu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK2021246590

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: 7000073025/8180
IBAN: SK7381800000007000073025
Variabilný symbol: 405
SWIFT:
Pre platby SEPA: SPSRSKBAXXX
Pre platby z krajín mimo oblasť SEPA: SUBASKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.

V prípade, ak požadujete vystaviť faktúru za konferenčný poplatok, príp.obed, je potrebné zaslať fakturačné údaje Vášho pracoviska na e-mail: imrkvicova@ukf.sk ešte pred uhradením poplatku. Po zaplatení poplatku na náš účet Vám budem faktúra vystavená a zaslaná na Vašu adresu.

Registračný poplatok zahŕňa účasť na konferencii, občerstvenie počas konferencie a uverejnenie príspevku v recenzovanom zborníku.