Pokyny pre autorov

V roku 2016 bude zborník publikované v AIP Conference Proceedings Series, ktorý je publikovaný American Institute of Physics Publishing LLC.

Vhodnými témami konferencie sú:

  • Teória verzus prax v didaktike fyziky

( napr. Aplikácia fyzikálnych poznatkov v praxi, Nové fyzikálne poznatky a transformácie v oblasti vzdelávania, Znalosť matematiky a jej začlenenie do vyučovania fyziky atď.)

  • Vývoj didaktiky fyziky v stredoeurópskom priestore (napr. Analýza a návrhy vzdelávacích modelov, ktoré umožňujú aktívnu účasť študentov, Nové fyzikálne poznatky a transformácie v oblasti vzdelávania, atď)
  • Empirické poznávanie vo vyučovaní fyziky (napr. Empirické metódy a ich využitie v procese učenia žiaka,
  • Moderné technológie verzus obsah a metódy vo vyučovaní fyziky (napr. Fyzikálny experiment v kontexte moderných technológií)

Autori sú povinní predložiť svoje príspevky prostredníctvom on-line systému  v požadovanej šablóne AIP. S každým príspevkom autori musia predložiť podpísané Copyright formulárom od AIP.

Rozsah príspevku

Rozsah príspevku: vo formáte šablóny max. 6-8 strán, vrátane celého textu, tabuliek, zoznamu literatúry, adresy autorov, abstraktu a názvu príspevku.

Príspevky publikované v zborníku musia byť napísané v jazyku anglickom.

 

Šablóna príspevku

pri písaní príspevku je nutné dodržať priloženú šablónu AIP, ak príspevok nebude v priloženej šablóne nie je možné ho publikovať.

Ku každému príspevku je nutné priložiť Copyright formulár

 

Priebeh recenzneho konania

Na recenziu Vášho príspevku si prosím zabezpečte 2 recenzentov min. s titulom doc., z ktorých minimálne jeden nie je s Vášho pracoviska.

Každý recenzent musí vyplniť „recenzný hárok“, ktorého pripomienky musíte zapracovať do príspevku a najneskôr spolu s príspevkom nahrať do systému do 15.9. 2016

Recenzny formular