October 19, 2016 – October 22, 2016


Obrázok v hlavičke domovskej stránky konferencie

Konferencia DIDFYZ je konferencia, ktorej snahou je poskytnúť priestor tým, ktorí sa zaoberajú problematikou komunikatívnosti fyziky, t.zn. odovzdávaním poznatkov osobám (žiakom), ktorí sa nezaoberajú fyzikou profesionálne.

Od vzniku konferencie DIDFYZ je zámerom jej organizátorov nadviazať vzájomné kontakty učiteľov –didaktikov vysokých škôl s učiteľmi stredných a základných škôl, s pracovníkmi vedeckých inštitúcií a to i medzinárodne, aby sa tak popularizovali nové výsledky vednej disciplíny – teória vyučovania fyziky, ale zároveň aby sa dohodli možnosti spolupráce

Nakoľko konferencia DIDFYZ nie je úzko zameraná na niektorý stupeň školy, sleduje aktuálne problémy súvisiace so vzdelávaním vo fyzike v širokom meradle, od pregraduálneho vzdelávania, cez všetky stupne škôl, zohľadňujúc i prípravu učiteľov na túto činnosť a popularizáciu fyzikálnej vedy v spoločnosti. Aktuálne problémy sa dotýkajú všetkých úloh, ktoré sú v kompetencii teórie vyučovania fyziky, ako napr. tvorba didaktických modelov, jej ciele v rôznych vzdelávacích sústavách, prenos poznávacích metód do vyučovacieho procesu, zaradenie modernej didaktickej techniky a tvorba vhodných programov, modernizácia fyzikálnych úloh, väzba medzi fyzikou a ostatnými prírodovednými predmetmi, technikou, spoločnosťou a životom, rozvíjanie schopností a talentu žiakov pri samostatnej školskej alebo mimoškolskej činnosti a pod. Aktuálnosť spočíva najmä v tom, že teória má reagovať v predstihu na potreby praxe, má jej poskytnúť v zmenených podmienkach podklady na riešenie konkrétnych problémov. 

Oznámenia

 

Predbežný program

 
Predbežný program je k dispozícii na stiahnutie  
Zverejnené: 2016-10-18
 

Pozvánka

 
Pozývame Vás na jubilejný 20. ročník konferencie DIDFYZ s názvom „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“, na ktorej by sme chceli prejsť od historických začiatkov konferencie DIDFYZ až po súčasné vzdelávanie vo fyzike. Snahou konferencie bude nielen zaspomínať na minulosť, ale aj poukázať nové trendy vo vyučovaní fyziky. Dôležitým upozornením je, že tento rok bude nutné zborník konferencie uzavrieť mesiac pred konferenciou, konkrétne 15.9. 2016, lebo zborník vyjde vo AIP Publishing. AIP Publishing je nezisková dcérskou spoločnosťou American Institute of Physics (AIP). Poslaním AIP Publishing je podporiť charitatívne, vedecké a vzdelávacie účely AIP prostredníctvom vedeckej publikačnej činnosti v oblasti fyzikálnych a príbuzných vedách. AIP Publishing portfólio zahŕňa 19 vysoko cenené, časopisoch, vrátane hlavných časopisov Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics a The Journal of Chemical Physics, okrem AIP zborníku.  
Zverejnené: 2016-07-06
 
Viac oznámení...