O konferencii

LABOR SOCIALIS 2017

21. SEPTEMBER 2017

 

Medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou

JUDr. Jána RICHTERA, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Téma konferencie

Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy

 

Organizátor konferencie


Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Spoluorganizátori konferencie


Nitriansky samosprávny kraj

Mesto Nitra

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku

Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom

 

Účasť na konferencii prisľúbili


 

 • Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. – zakladateľ Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti člen Katedry sociálnej práce FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí ako psychoterapeut a supervízor v psychodynamickej psychoterapii. Venuje sa oblasti riešenia konfliktov, mediácie a negociácie a vzdelávania v oblasti manažérskych zručností
 • Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. - zakladateľ Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, lektor psychoterapeutických dynamicky orientovaných výcvikov, mediátor a kouč v oblasti rozvoja ľudského potenciálu
 • PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. - zakladateľka Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Získala plaketu Alice Masarykovej za zásluhy o rozvoj sociálnej práce v Českej republike. Založila Centrum Gender Studies v Prahe, ktoré je spoluzakladateľom a garantom podobných centier v celej Českej republike
 • Doc. MUDr. Pavel Černák, PhD. - podpredseda Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Lektor psychoterapeutických výcvikov lekárov, psychológov, sestier a sociálnych pracovníkov, predseda Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie
 • Mgr. Viera Kazimírová - vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Raf Sondervorst - Odisee University College, Brusel, Belgicko
 • Cathia Coekaerts - University College Leuven, Limburg, Belgicko
 • Prof. Dr. Monika Többe-Schukalla - Katholische Hochschule Nordrhein Westfalen, Nemecko
 • prof. Anna Zamkowska, Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom

 

Príspevky k hlavnej téme konferencie budú rozdelené do troch oblastí


 1. Vzdelávanie
 2. Veda a výskum
 3. Prax

Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neprijať príspevky, ktoré nezodpovedajú téme konferencie alebo nespĺňajú formálne požiadavky.

 

Výstupy z konferencie


Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD.

Vybrané príspevky budú publikované v časopise Clinical Social Work and Health Care, ktorý je evidovaný v databáze Web of Science. Podmienky pre publikovanie v danom časopise sú uvedené na webovej stránke časopisu.

Termín na zaslanie finálnej verzie príspevkov je: 21.9.2017.

 

Rokovací jazyk konferencie


Slovenský jazyk, Český jazyk, Anglický jazyk

Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.